Dưới đây là các câu hỏi phỏng vấn ngành khoa học máy tính dành cho các ứng viên mới và có kinh nghiệm để có được công việc mơ ước của bạn.

1) Hệ thống máy tính là gì?

Hệ thống máy tính là sự kết hợp của bộ nhớ, CPU, các thiết bị ngoại vi được kết nối với nó và Hệ điều hành (Operating System).

2) Liệt kê các thành phần của hệ thống máy tính

Các thành phần của một hệ thống máy tính là:

  • CPU (Bộ xử lý trung tâm) bao gồm khối điều khiển và khối logic số học
  • Bộ nhớ như chính và phụ
  • Các thiết bị đầu vào và đầu ra như chuột bàn phím, máy quét máy in, v.v.

3) Bộ vi xử lý là gì?

Bộ vi xử lý là một mạch tích hợp có tất cả các chức năng của bộ xử lý trung tâm của PC.

Bộ vi xử lý máy tính là gì?
Bộ vi xử lý máy tính là gì?

4) Liệt kê một số bộ vi xử lý máy tính

Bộ xử lý máy tính là: 1) Intel Core i9, 2) Intel Core i5, 3) Intel Core i7, 4) AMD Ryzen 7 và 5) AMD Ryzen 5.

5) Liệt kê một số hệ điều hành phổ biến

Một số hệ điều hành phổ biến là Microsoft Windows, OSX và Linux.

6) Siêu hạng là gì?

Một siêu lớp là cơ sở của tất cả các lớp. Đối tượng của phần còn lại của lớp có tất cả các đặc điểm liên quan đến lớp cha.

7) Giải thích biến lớp

Các biến đại diện cho một bộ nhớ của lớp, mà nó chia sẻ với mỗi và mọi trường hợp.

8) SDLC là gì?

SDLC là viết tắt của Software Development Life Cycle là một quy trình tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng trong thời gian ngắn hơn. Các giai đoạn mà SDLC liên quan là: 1) lập kế hoạch, 2) thiết kế, 4) xây dựng, 5) thử nghiệm và 6) triển khai.

9) Giải thích ý nghĩa của tệp.

Tệp là một vị trí được đặt tên lưu trữ thông tin hoặc dữ liệu vĩnh viễn. Nó luôn được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ bằng cách sử dụng tên tệp có tên chính và tên phụ, được phân tách bằng dấu “.” (DOT).

10) Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các quy tắc ngữ pháp để đưa ra các hướng dẫn cho máy tính hoặc thiết bị máy tính nhằm thực hiện tác vụ đạt được.

11) Môi trường phát triển tích hợp là gì?

IDE là một chương trình phần mềm dựa trên GUI. Nó được thiết kế để giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng với tất cả các chương trình và thư viện cần thiết.

12) Giải thích khuôn khổ

Khuôn khổ là một nền tảng để tạo các ứng dụng phần mềm. Nó cung cấp cơ sở để các nhà phát triển có thể xây dựng các chương trình cho một nền tảng cụ thể. Ví dụ, một khuôn khổ có thể bao gồm các lớp cũng như các chức năng được xác định trước. Nó có thể được sử dụng để xử lý đầu vào, quản lý phần cứng và tương tác với phần mềm hệ thống.

13) Giao diện là gì?

Giao diện tương tự như một lớp trong Java, nhưng nó là một tập hợp các phương thức trừu tượng. Một lớp có thể có nhiều hơn một giao diện.

14) Lớp học là gì?

Một lớp là một bản thiết kế để tạo các đối tượng. Một lớp chứa các phương thức và biến là một thể hiện của lớp.

15) Phân biệt giữa phương thức khởi tạo và phương thức trừu tượng lớp và giao diện

Sự khác biệt giữa lớp và giao diện là:

Lớp trừu tượng Giao diện
Lớp trừu tượng không hỗ trợ kế thừa. Giao diện hỗ trợ nhiều kế thừa.
Một lớp trừu tượng sẽ chứa hàm tạo. Giao diện không chứa hàm tạo.
Một lớp trừu tượng được khai báo bằng từ khóa “Abstract”. Giao diện được khai báo bằng từ khóa “interface”.
Nó có thể được sử dụng với tất cả các bổ ngữ truy cập. Nó chỉ có thể được sử dụng với công cụ sửa đổi quyền truy cập công khai.

16) Lớp trừu tượng là gì?

Một lớp có một từ khóa trừu tượng được gọi là một lớp trừu tượng.

17) Mảng là gì?

Mảng là một vùng chứa lưu giữ một số lượng cụ thể các kiểu dữ liệu tương tự.

18) Hàm tạo là gì?

Hàm tạo là một phương thức được sử dụng để tạo một đối tượng lớp.

19) Xác định Cin và Cout

Cin và Cout lần lượt là các đối tượng được sử dụng cho các tệp đầu vào và đầu ra.

20) Sự khác biệt giữa C và C ++ là gì?

Sự khác biệt giữa C và C ++ là:

C C ++
Nó là một ngôn ngữ hướng thủ tục. Nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
Ngôn ngữ C tuân theo phương pháp lập trình Top-Down C ++ tuân theo phương pháp lập trình từ dưới lên.
Phần mở rộng tệp của chương trình C là .c Phần mở rộng tệp của ngôn ngữ chương trình c + + là.cpp
Trong ngôn ngữ lập trình C, một mã chương trình lớn được chia thành các phần nhỏ, được gọi là các hàm. Trong ngôn ngữ lập trình C ++, một mã chương trình lớn được chia thành Đối tượng và Lớp.
Cấu trúc trong C không cung cấp tính năng khai báo hàm. Cấu trúc trong C ++ cung cấp tính năng khai báo một hàm như một hàm thành viên của cấu trúc.

21) Liệt kê các loại hàm tạo

Có hai loại hàm tạo: 1) hàm tạo được tham số hóa và 2) hàm tạo mặc định.

22) Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh máy móc là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để xây dựng những cỗ máy thông minh có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Mục đích chính của AI là giải quyết vấn đề theo cách tốt hơn và nhanh hơn.

23) Học máy là gì?

Học máy là một hệ thống có thể học hỏi từ một ví dụ xuất sắc thông qua việc tự cải thiện và không được lập trình viên mã hóa rõ ràng.

24) Học sâu là gì?

Học sâu là phần mềm máy tính bắt chước mạng lưới các tế bào thần kinh trong não. Nó là một tập hợp con của học máy và được gọi là học sâu vì nó sử dụng mạng nơ-ron sâu.

25) Liệt kê các nguyên tắc OOPS khác nhau?

Nguyên tắc cơ bản của OOPS là: 1) đóng gói, 2) trừu tượng, 3) kế thừa và 4) đa hình.

26) Giải thích các loại công cụ sửa đổi truy cập khác nhau

Có bốn loại công cụ sửa đổi quyền truy cập:

  • Riêng tư: Hiển thị cho một lớp cụ thể
  • Công khai: Hiển thị với thế giới
  • Được bảo vệ : Hiển thị đối với gói cụ thể cũng như lớp con

27) Sự khác biệt giữa trình biên dịch và trình thông dịch là gì?

Sự khác biệt giữa trình biên dịch và trình thông dịch là :

Trình biên dịch Thông dịch viên
Mã đã biên dịch chạy nhanh hơn. Mã được thông dịch chạy chậm hơn.
Tạo chương trình đầu ra (ở dạng exe), chương trình này có thể chạy độc lập với chương trình gốc. Không tạo một chương trình đầu ra. Vì vậy, lập trình viên đánh giá chương trình nguồn tại mọi thời điểm trong quá trình thực thi.
Chương trình đích thực thi độc lập và không yêu cầu trình biên dịch trong bộ nhớ. Trình thông dịch tồn tại trong bộ nhớ trong quá trình diễn giải.
Khó thực hiện vì trình biên dịch không thể dự đoán điều gì xảy ra vào thời điểm đó. Nó phù hợp nhất với chương trình và môi trường phát triển.
Nó có toàn bộ chương trình làm đầu vào. Nó cần một dòng mã hóa duy nhất làm đầu vào.
Hiển thị tất cả các lỗi sau khi biên dịch, tất cả cùng một lúc. Hiển thị tất cả các lỗi của từng dòng một.

28) Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các quy tắc ngữ pháp để hướng dẫn máy tính hoặc thiết bị tính toán thực hiện các tác vụ.

29) Thừa kế là gì?

Kế thừa là một khái niệm lập trình hướng đối tượng, trong đó một lớp dẫn xuất các thuộc tính của các lớp còn lại.

30) Phân biệt giữa hàm tạo và phương thức

Sự khác biệt giữa hàm tạo và phương thức là:

Constructor phương pháp
Hàm tạo được sử dụng để khởi tạo thể hiện của bất kỳ lớp nào. Phương thức được sử dụng để thực hiện một số hoạt động hoặc chức năng.
Nó không có bất kỳ loại trả lại nào Nó có một loại trả lại.
Tên phương thức khởi tạo phải giống với tên lớp. Tên của phương pháp có thể giống hoặc khác nhau tùy theo nhu cầu.
Nó tự động gọi khi bạn tạo một đối tượng lớp. Bạn cần gọi phương thức một cách rõ ràng.
Có một hàm tạo mặc định được cung cấp bởi trình biên dịch. Không có phương pháp nào được cung cấp bởi trình biên dịch.

31) Luồng tạm biệt là gì?

Dòng Byte thường được sử dụng để thực hiện đầu vào và đầu ra cho Unicode có 8 bit.

32) Ý bạn là gì về hàm hủy?

Destructor là một hàm thành viên của lớp có chức năng xóa hoặc hủy một đối tượng.

33) Liệt kê các lớp của Mô hình OSI

Các lớp của mô hình OSI là: 1) Vật lý, 2) Ứng dụng, 3) Trình bày, 4) Phiên, 5) Truyền tải, 6) Mạng và 6) Lớp liên kết dữ liệu.

34) Sự khác biệt chính giữa process và thread là gì?

Tiến trình được gọi là một chương trình đang được thực thi. Chủ đề là một phân đoạn của một quá trình, vì vậy; một quy trình có thể có nhiều hơn một luồng.

35) Giải thích bộ nhớ chính

Bộ nhớ chính, RAM là bộ nhớ chính của máy tính có thể được truy cập trực tiếp bởi Bộ xử lý trung tâm (CPU). Nó lưu trữ thông tin tạm thời cho đến khi quá trình kết thúc quá trình thực thi.

36) Internet là gì?

Internet là một mạng máy tính toàn cầu cung cấp nhiều phương tiện thông tin và liên lạc. Nó liên quan đến các mạng được kết nối với nhau, sử dụng một giao thức truyền thông.

37) World Wide Web (WWW) là gì?

WWW hay World Wide Web là một phương pháp truy cập thông tin bằng phương tiện internet.

38) Thuật toán là gì?

Thuật toán là một quy tắc hoặc quy trình từng bước phải được tuân theo để giải quyết một vấn đề cụ thể.

39) Hệ điều hành là gì?

Hệ điều hành (OS) là một phần mềm hoạt động như một giao diện giữa người dùng cuối và phần cứng máy tính. Mỗi máy tính phải có ít nhất một hệ điều hành để chạy các chương trình khác.

40) Mật mã là gì?

Mật mã học là ngành nghiên cứu các kỹ thuật che giấu ý nghĩa thực sự của thông tin. Nó chuyển đổi thông tin này thành một định dạng mà con người không thể đọc được và ngược lại.

Xem thêm: 27 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn SDLC hàng đầu.